Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu: „Znajdź symbol Drogi św. Jakuba”

I ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czas A.R.T. z siedzibą we Wschowie 67-400, ul. Gen. Bema 1/2

Celem konkursu jest zebranie fotografii ukazujących symbole Drogi św. Jakuba w powiecie wschowskim znajdujących się na terenie miasta Wschowy jak i wsi (Wincentowo, Osowa Sień, Przyczyna Górna, Konradowo i Zamysłów), a także wzdłuż szlaku prowadzącego drogami śródpolnymi.

Fotografie przesłane na konkurs mają w sposób szczególny akcentować dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe ziemi wschowskiej wzdłuż Europejskiego Szlaku Kulturowego – Drogi św. Jakuba.

II UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców powiatu wschowskiego oraz wędrowców / pątników, którzy wędrując Szlakiem św. Jakuba przemierzają wschowski odcinek Drogi św. Jakuba i dostrzegają piękno ziemi wschowskiej wraz z symboliką Drogi Jakubowej. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Czas A.R.T. oraz członkowie ich rodzin.

III. ZASADY KONKURSU

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną fotografię.

Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone w formie odbitek – format 10 x15 cm – mat wraz z kopią cyfrową na nośniku CD w formacie – jpg, tiff, png.

Zgłoszona do konkursu fotografia musi spełniać następujące warunki:

a) w jednoznaczny sposób wiązać się z tematem konkursu,

b) autorem zdjęcia musi być uczestnik konkursu.

c) każda fotografia powinna zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, telefon kontaktowy, data i miejsce wykonania zdjęcia.

Każdy uczestnik przystępując do konkursu obowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia – załącznik nr 1 regulaminu.

Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu zgody na bezterminową prezentację fotografii na stronie internetowej czasart.pl, stronie FB „Czas Art.”; Czas ART.

Przystępując do konkursu uczestnik lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej organizatora, upublicznianie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej, w publikacjach i materiałach promocyjnych organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania wybranych prac, swobodnego dysponowania dorobkiem konkursu, np.: wydruku, powiększeń i obróbki do celów reklamowych konkursu, zorganizowania wystawy, stworzenia folderu, druku ulotnego, materiału dokumentalnego (film, pokaz slajdów etc.) oraz do innych publikacji stowarzyszenia, w tym projekcji multimedialnych.

Udział w konkursie oznacza nieodpłatne przekazanie Organizatorowi praw autorskich, do wyżej wymienionego użytku, a także do działań reklamowych i marketingowych, które są z nim związane.

IV TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

Termin przekazania prac plastycznych / fotografii Organizatorowi upływa 30 września 2018 r. O dacie przekazania decydować będzie data stempla pocztowego.

Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być przesłane na adres: Stowarzyszenia Czas A.R.T. ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa z dopiskiem „Znajdź symbol Drogi św. Jakuba”.  Prace fotograficzne należy nadsyłać w formie wydruku na papierze fotograficznym oraz w formie zapisanego pliku w jednym z cyfrowych formatów: JPG, PNG, TIFF na nośniku CD w jak najwyższej rozdzielczości.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub uszkodzenie prac podczas transportu.

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

Ocena nadesłanych prac będzie należeć do niezależnego jury. W skład jury wejdą osoby powołane przez Organizatora.

Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których zgłoszone prace najlepiej oddadzą temat konkursu i jednocześnie będą reprezentować najwyższą wartość artystyczną.

W konkursie przewidziano:

Trzy nagrody – I, II i III miejsce

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 października 2018 roku na stronie FB: „Czas ART.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany ilości nagród.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Niniejszy regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie FB: „Czas ART”.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konkurs pt.: „Znajdź symbol Drogi św. Jakuba”

Imię …………………………………………………………..

Nazwisko ……………………………………………………

Nr telefonu ………………………………………………..

Szkoła:…………………………………………………………

Opis pracy plastycznej:
……………………………………………………………………………………….

Opis fotografii:
……………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu pn.: „Znajdź symbol Drogi św. Jakuba”  i akceptuję zawarte w nim warunki. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych). Oświadczam, ze jestem autorem i właścicielem fotografii i zgodnie z regulaminem przekazuję prawa autorskie Organizatorowi.

Data: ……………………………. Podpis: ………………………….
(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)